Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je predaj tovaru v elektronickom obchode na internetovej stránke www.zerodc.sk


ZÁKLADNÉ POJMY:

Predávajúci:

ALLTECH.SK s.r.o.

Sládkovičova 501/38

Žiar nad Hronom 965 01
IČO: 50829581
DIČ: 2120488645

Číslo účtu: SK9083300000002901211146
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, dňa 11.4.2017, oddiel Sro, vložka č. 31818/S

(Ďalej iba „predávajúci“ alebo „ZeroDC.sk“)

Kontaktné údaje:
E-mail : info@zerodc.sk
Mobil: 0907 143 201

Orgán dozoru a dohľadu
Slovenská obchodná inšpekcia
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Dolná 46
974 00 Banská Bystrica 1
tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71
fax. č: 048/4124 693
e-mail: bb@soi.sk


1 Vymedzenie pojmov

1.1 Prevádzkovateľom internetovej stránky, predávajúcim a prevádzkovateľom internetovej stránky, predávajúcim a dodávateľom tovarov ponúkaných na stránke www.zerodc.sk je ALLTECH.SK s.r.o. so sídlom Sládkovičova 501/38, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika. IČO: 50829581. Zodpovedná osoba a kontakt: Margaréta Koklesová, tel: 0907 143 201, email: info@zerodc.sk

1.2 Kupujúcim je každý návštevník internetovej stránky, ktorý prostredníctvom objednávkového formulára na www.zerodc.sk vytvoril objednávku.
1.3 Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho ďalšieho predaja iným osobám.
1.4 Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.
1.5 Objednávka vzniká odoslaním kompletne vyplneného objednávkového formulára kupujúcim.

2. DODACIE LEHOTY
2.1. Dodacia lehota je 14 pracovných dní.


3. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A PREPRAVNÉ
3.1. Všetky uvádzané ceny sú konečné a platné tak, ako sú uvedené v objednávkovom formulári a v momente odoslania objednávky. Predávajúci nie je platcom DPH.
3.2. Spotrebiteľ uhrádza platbu prevodom alebo dobierkou.
3.3. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt. Doprava je zdarma. Tovar zasielame Slovenskou poštou.
3.4 Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných produktov.

4. Platobné podmienky
Za produkty predávané prostredníctvom stránky www.zerodc.sk je možné platiť nasledovnými spôsobmi.
a) dobierkou (hotovosť pri prevzatí tovaru)
b) internetovým bankovníctvom (internet bankingom), prevodom z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.

5. Garancia
5.1 Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak do 14 dní kupujúci zistí, že tento produkt nie je pre neho vhodný, bude mu vrátená plná cena, za ktorú produkt kúpil.
5.2 O vrátenie peňazí kupujúci požiada písomnou formou e-mailom na adresu info@zerodc.sk spolu alebo telefonicky, či poštou. Predávajúci vyplatí kupujúcemu plnú sumu bankovým prevodom do 7 pracovných dní od potvrdenia prijatia žiadosti o vrátenie peňazí.

6. Reklamačný poriadok
Reklamácie sú vybavované elektronicky na info@zerodc.sk, telefonicky v pracovných dňoch na telefónnom čísle +421 907 143 201, alebo poštou na adrese Sládkovičova 501/38, 965 01 Žiar nad Hronom.

Alternatívne riešenie sporov:
a) Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@zerodc.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
b) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
c) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

7. Ochrana osobných údajov
7.1 Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
7.2 Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem štátnych orgánov v prípade kontroly a pre účely doručenia objednávky.
7.3 Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa doručenia, telefónne číslo, e-mailová adresa. Poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky.
7.4 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.

8. Záverečné ustanovenia
Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky a porozumel im. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.


Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 15.mája 2017