Odstúpenie od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Základné poučenie
Máte práve odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní. Lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru Vami alebo Vami určenou osobou od dopravcu. O svojom rozhodnutí uplatnenia práva na odstúpenie zmluvy nás, prosím, informujte e-mailom alebo poštou:

ALLTECH.SK s.r.o.
Sládkovičova 501/38, 965 01 Žiar nad Hronom

Email: info@zerodc.sk
Telefón: 0907143201

IČO: 50829581
DIČ: 2120488645

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, dňa 11.4.2017, oddiel Sro, vložka č. 31818/S


V prípade záujmu môžete vyplniť VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (nájdete ho na tejto stránke nižšie).

Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Našou povinnosťou je vrátiť Vám všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, teda kúpnu cenu. Poštovné je v našom e-shope bezplatné.

Prosím zašlite nám tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Peniažky Vám budú vrátené na účet najneskôr do 7 dní odo dňa prijatia odstúpenia na Vami zadaný bankový účet a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.


Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár iba v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
— Komu: ALLTECH.SK s.r.o., Sládkovičova 501/38, 965 01 Žiar nad Hronom, email: info@zerodc.sk

— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar : …………..

— Dátum objednania/dátum prijatia (*) …………..

— Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………..

— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………..

— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

— Dátum …………..

(*) Nehodiace sa prečiarknite.


Formulár stačí zaslať v elektronickej podobe na náš email (info@zerodc.sk)